Proceeding: Dostawa piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn (IPP.271.45.2018)

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 04-12-2018 16:26:55
Placing offers: 07-12-2018 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

 1. Gmina Koronowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniuprowadzonym w formie zapytania ofertowego na Dostawę piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażeniauzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn w ramach zadaniainwestycyjnego pn. Zakup i montaż piłkochwytów na boisko w sołectwie Tryszczyn– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie – funduszsołecki.

2. Przedmiotzamówienia obejmuje:

1) Część 1 – Zakup piłkochwytów

W zakresie jest zakup czterech piłkochwytów. Dwapiłkochwyty o długości 17,0 mi wysokości użytkowej 4,0 m oraz dwa piłkochwyty o długości 42,0 mi wysokości 4,0 m, połączone w narożach.Piłkochwyty powinny być wykonane z słupów 80x80x3 mmumieszczonych w tulejach 90x90x3 mm. Przy skrajnych słupach znajdują sięzastrzały 50x50x2 mm. Rozstaw słupów przedstawiono na rysunkachprojektowych. Maksymalny rozstaw skrajnych słupów nie powinien przekraczać 3m,a rozstaw pośrednich słupów 6m. Pomiędzy słupami rozpięta siatkapolipropylenowa o oczku 10x10 cm.

Kolor piłkochwytów – RAL 6001 (zielony).

Siatka na każdą ścianę jest osobnym elementemprzymocowanym za pomocą karabińczyków rozmieszczonych co ok. 30 cm do linekznajdujących się na jej obwodzie. Każda ściana powinna być wyposażona w dwieosobne linki, oraz dwie śruby rzymskie służące do jej naciągania. Jedna linkapowinna obsługiwać jeden blok pionowy i jeden bok poziomy.

Furtka wejściowa o szerokości 1,1 m oraz niezbędnesłupy do zamontowania w ścianę piłkochwytu wraz z akcesoriami do zapięciaprzerwanej siatki.

Instrukcja montażu dostarczonego systemu.

2) Część 2 – Tablica z regulaminem

Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,elementy złączne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej pozwalająca nanaklejenie treści regulaminu.

3) Część 3 – Kosz na śmieci - 2 szt.

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo,posiadający daszek z dodatkowym wspornikiem. Montaż poprzez wbetonowanie słupkaz kotwą w podłoże. Możliwość umieszczenia w koszu dodatkowo wkładuocynkowanego.

Kolorystyka podstawowa: słupek, daszek i pojemnikczarny RAL 9005. 

Wszystkiewyroby budowlane użyte do budowy obiektu muszą posiadać dokumenty dopuszczającedo stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego). Użyte wprojekcie materiały i technologie konkretnych producentów nie są obowiązkowe.Dopuszcza się użycia materiałów i technologii równoważnych o nie gorszychparametrach technicznych i jakościowych. W takim wypadku wykonawca jestzobowiązany przedstawić stosowne dokumenty lub projekt zastępczy uwzględniającyproponowane zmiany.  

UWAGA!Załączonado zapytania ofertowego dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robótbudowlanych. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w punkcie 2 niniejszego zapytania.

Miejscedostawy: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3,  86-010Koronowo.

Termindostawy przedmiotu zamówienia do 17grudnia 2018 r.

Płatność:10 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawionąfakturą.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowychw zakresie poszczególnych części.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofertwariantowych.

5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

6. Termin wykonaniazamówienia: do dnia 17 grudnia 2018 r.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczyZamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę.

7. Osoba uprawniona dokontaktu z Wykonawcami: Artur Senski tel. 52 3826453.

8. Zamawiającyzastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wprzypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowaniaofert.

9. Do oferty należy dołączyć:

1)oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 1,

2)instrukcja montażu dostarczonego systemu,

3)dokumenty dopuszczające do stosowania wbudownictwie, dla wszystkich wyrobów budowlanych użytych do budowy obiektu(zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

10. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018 r. do godz. 9:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
projekt budowlano-wykonawczy.pdf pdf 1861.58 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
D. STWiOR_v1.00.pdf pdf 647.78 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
Załącznik nr 1 - ośw. dot. przesłanek wylkuczenia.docx docx 18.38 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.docx docx 13.47 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
Umowa wzór.docx docx 30.73 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 112.23 2018-12-04 16:26:55 Proceeding
Załącznik nr 1 - ośw. dot. przesłanek wylkuczenia.docx docx 18.38 2018-12-04 16:26:55 Criterium
Umowa wzór.docx docx 30.73 2018-12-04 16:26:55 Criterium
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.docx docx 13.47 2018-12-04 16:26:55 Criterium
Skan_2018_12_10_07_37_36_730.pdf pdf 486.53 2018-12-10 07:54:24 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 34.74 2018-12-13 09:58:22 Public message
piłkochwyty - korekta.pdf pdf 528.87 2018-12-18 09:08:02 Public message
piłkochwyty unieważnieni - korekta.pdf pdf 40.53 2018-12-18 09:08:33 Public message

Announcements

2018-12-18 09:08 Maria Klapczyńska Unieważnienie postępowania - korekta

piłkochwyty unieważn [...].pdf

2018-12-18 09:08 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert korekta

piłkochwyty - korekt [...].pdf

2018-12-13 09:58 Maria Klapczyńska Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2018-12-10 07:54 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert

Skan_2018_12_10_07_3 [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa piłkochwytów W zakresie jest zakup czterech piłkochwytów. Dwa piłkochwyty o długości 17,0 m i wysokości użytkowej 4,0 m oraz dwa piłkochwyty o długości 42,0 m i wysokości 4,0 m, połączone w narożach. Piłkochwyty powinny być wykonane z słupów 80x80x3 mm umieszczonych w tulejach 90x90x3 mm. Przy skrajnych słupach znajdują się zastrzały 50x50x2 mm. Rozstaw słupów przedstawiono na rysunkach projektowych. Maksymalny rozstaw skrajnych słupów nie powinien przekraczać 3m, a rozstaw pośrednich słupów 6m. Pomiędzy słupami rozpięta siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm. Kolor piłkochwytów – RAL 6001 (zielony). Siatka na każdą ścianę jest osobnym elementem przymocowanym za pomocą karabińczyków rozmieszczonych co ok. 30 cm do linek znajdujących się na jej obwodzie. Każda ściana powinna być wyposażona w dwie osobne linki, oraz dwie śruby rzymskie służące do jej naciągania. Jedna linka powinna obsługiwać jeden blok pionowy i jeden bok poziomy. Furtka wejściowa o szerokości 1,1 m oraz niezbędne słupy do zamontowania w ścianę piłkochwytu wraz z akcesoriami do zapięcia przerwanej siatki. Należy podać cenę całego w/w zestawu. 1 delivery - (0)
2 Dostawa tablicy regulaminowej Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej pozwalająca na naklejenie treści regulaminu. 1 pc. - (0)
3 Dostawa koszy na śmieci Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, posiadający daszek z dodatkowym wspornikiem. Montaż poprzez wbetonowanie słupka z kotwą w podłoże. Możliwość umieszczenia w koszu dodatkowo wkładu ocynkowanego. Kolorystyka podstawowa: słupek, daszek i pojemnik czarny RAL 9005. Należy podać cenę za dostawę 2 sztuk. 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - do dnia 17 grudnia 2018 r., proszę potwierdzić (0)
3 Niepodleganie wykluczeniu z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
4 Akceptacja warunków umowy - Akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego, proszę potwierdzić

Umowa wzór.docx

(0)
5 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy (0)
6 Zapoznanie sie z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja dot. prze [...].docx

(0)
7 Pełnomocnictwo - proszę załączyć dokument (najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć do Zamawiającego oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię), jeżeli dotyczy (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer