Proceeding: Zagospodarowanie terenu pod pole biwakowe na osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze

Piotr Kepesz
Urząd Miasta Kamienna Góra Division: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Posted : 03-12-2018 07:55:38
Placing offers: 05-12-2018 12:00:00
Opening offers : 12-10-2018 12:05:00

Requirements and specifications

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia ofert na „Zagospodarowanie terenu pod pole biwakowe na osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji opisane są w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wykonawca składający ofertę cenową zobowiązany jest do dołączenia do niej uzupełnionego, podpisanego i zeskanowanego oświadczenia sporządzonego wg załączonego wzoru.Niedołączenie ww. oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: do 31 grudnia 2018 roku;

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 36 miesięcy;

- dysponowanie osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa

 W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (075) 64 55 125;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie terenu pod pole biwakowe na osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze

oświadczenie wykonaw [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

oświadczenie wykonaw [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 31 grudnia 2018 roku, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Uprawnienia - dysponowanie osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 29

Send a message