Proceeding: Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych

Michał Waga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 29-11-2018 15:21:05
Placing offers: 05-12-2018 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie „usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego.”
I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określo-nych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2019r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania oferto-wego.
2. Do oferty dołączyć : kopie aktualnych uprawnień „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
3. Do oferty dołożyć: wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składnia ofert lub wykonywanych nadal, związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 tyś. złotych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dowodów, że w/w usługi zostały wykonane należycie, w umówionym terminie, (t.j. referencje, protokół odbioru, itp.).
4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.
2. Termin składania ofert – do 05.12.2018r. do godz. 9:00.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.


VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Waga tel. 58 692 94 25
e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Zał. nr 2 – formularz oferty,
Zał. nr 3 – projekt umowy,
Zał. nr 4 – wykaz usług.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal_nr_1.pdf pdf 35.66 2018-11-29 15:21:05 Proceeding
Zal_nr_2.pdf pdf 55.44 2018-11-29 15:21:05 Proceeding
Zal_nr_3 umowa.pdf pdf 82.77 2018-11-29 15:21:05 Proceeding
Zal_nr_4.pdf pdf 15.85 2018-11-29 15:21:05 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa konserwacji Wpisać wartość łączną brutto (Lp. 1-16) z zał. nr 2 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 16.12.19r., proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 143