Proceeding: ZP.270.96.2018 1. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.” 2. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. – Fundusz Sołecki”

Joanna Kujawa-Popowska
Urząd Gminy Klucze
Deadlines:
Posted : 05-11-2018 14:06:33
Placing offers: 09-11-2018 09:00:00
Opening offers : 09-11-2018 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.”

2.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.– Fundusz Sołecki”

o wartości poniżej 30 000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.”

2.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.– Fundusz Sołecki”

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach, na parterze i piętrze budynku z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek przez zaprasowanie.

2. Wykonanie przejść rurociągów przez ściany i stropy oraz naprawy tynków, posadzek i malowania ścian po ich wykonaniu.

3. Montaż grzejników stalowych – płytowych z zaworami i głowicami termostatycznymi.

4. Montaż kotła gazowego wraz z osprzętem i układem regulacji sterowania oraz systemem odprowadzenia spalin.

5. Wykonanie instalacji gazu w budynku oraz przyłącza gazu od punktu redukcyjno pomiarowego do budynku z wykonaniem podejścia do gazomierza.

6. Roboty budowlane – wykończeniowe kotłowni: -podłoża i posadzki, -tynki -roboty malarskie

7. Wykonanie prób szczelności instalacji c.o. i gazu oraz prawidłowości podłączenia kotła gazowego potwierdzonych protokołami.

8.Przygotowanie , regulacja i uruchomienie instalacji.

Szczegółowy zakres robót, ilości oraz rodzaj zastosowanych materiałów określono w kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.

terminy wykonania zamówienia: 21.12.2018 r.

okres gwarancji: minimum 36 miesięcy

warunki płatności :

a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie Kosztorysowe Wykonawcy.

b)Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

c) Bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i bezusterkowy protokół odbioru końcowego będą stanowiły wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, jak i całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej z tytułu wykonanych robót.

d) Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

e) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 7 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

-Kryteria oceny ofert: 100% cena,

-Forma wynagrodzenia – kosztorysowe,

-Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy,

-Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, której potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4. Istotne postanowienia umowne:

4.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.

Załączniki do zapytania :

- Druk oferty załącznik nr 1,

- Przedmiar, kosztorys nakładczy – załącznik nr 2,

- Projekt budowlany-opis - załącznik nr 3a,

- Projekt budowlany-rysunki- załącznik nr 3b,

- Opis techniczny instalacji sanitarnych- załącznik nr 4,

- Schemat wew. instalacji gazowej- rysunki – załącznik nr 5a, 5b,

- Plan zagospodarowania działki- załącznik nr 6.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2018do godziny 09:00 w formie:

-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub:-platformę zakupową.

Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

1.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.”

2.„Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.– Fundusz Sołecki”

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

IV. Do oferty należy załączyć:

-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową wraz z zestawieniem materiałów,robocizny i sprzętu,

-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

-Polisa OC – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

 W przypadku pytań:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 druk oferty 96.doc doc 21 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 2 Przedmiar.doc doc 408.5 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 3a Projekt budowlany-opis.pdf pdf 5484.47 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 3b-Projekt budowlany -Rysunki.pdf pdf 3940.01 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 4-OPIS TECH. -Inst. sanit. Krzywopłoty.pdf pdf 147.19 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 5a-S-O7_Krzywopłoty instalacje.pdf pdf 300.89 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 5b-S-O8_Krzywopłoty instalacje.pdf pdf 186.91 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 6- Plan_zag._Krzywopłoty.pdf pdf 266.04 2018-11-05 14:06:33 Ordered object
Załącznik nr 2 Przedmiar.doc doc 408.5 2018-11-05 14:06:33 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.” 2. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. – Fundusz Sołecki” 1. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.” 2. „Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. – Fundusz Sołecki”

Załącznik nr 1 druk [...].doc

Załącznik nr 2 Przed [...].doc

Załącznik nr 3a Proj [...].pdf

Załącznik nr 3b-Proj [...].pdf

Załącznik nr 4-OPIS [...].pdf

Załącznik nr 5a-S-O7 [...].pdf

Załącznik nr 5b-S-O8 [...].pdf

Załącznik nr 6- Plan [...].pdf

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 21.12.2018 r., proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 36 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Przedmiar - proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru

Załącznik nr 2 Przed [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 137