Proceeding: Zakup i dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Kielcach (numer postępowania: ZP/874/2018)

Deadlines:
Posted : 05-11-2018 15:01:07
Placing offers: 09-11-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Regulaminobowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej PlatformyZakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji wKielcach.

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej PlatformyZakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowejwww.platformazakupowa.pl.2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej.3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędneinformacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzisię na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkiekoszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innychkosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni oddnia upływu terminu składania ofert.7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanychzaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisemprzedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaoraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodnyprzedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi wpostępowaniu kryteriami wyboru oferty.11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcachzastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyćsię wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcyniniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przezWykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązujesię do ich przestrzegania.14. Termin wykonania zamówienia: 12miesięcy od dnia podpisania umowy.15. Warunki płatności - przelew 30 dni.Zamawiający uzna ofertę za ważną tylko i wyłącznie wtedy kiedy każda z pozycjizostanie wyceniona.W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!Wykonawca składając ofertęoświadcza, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) spełnia warunki udziału wpostępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr ZP/874/2018oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23ustawy.Wykonawcaskładając ofertę oświadcza, iż zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronędanych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisamiprawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz oświadcza, że wypełniłobowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osóbfizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celuubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nieskładać oferty!.


Uwaga!

Wykonawca składając ofertę zamieszcza na platformie zakupowej wypełniony w całości Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej, w którym dokonuje wyceny wszystkich pozycji w nim zawartych.                    


Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego

Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policjiw Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego: §  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKomendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2010§   Inspektorem ochrony danych osobowych w KomendzieWojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału OchronyInformacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul.Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092,iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez KomendęWojewódzką Policji w Kielcach, numer postępowania ZP/874/2018.§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu oart. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; §   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednioPani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  §  wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§   posiada Pani/Pan:−     na podstawieart. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−     na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.−     na podstawieart. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  −     prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;§   nie przysługuje Pani/Panu:−     w związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−     prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−     na podstawieart. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.

Announcements

2018-11-07 15:04 Michał Nowak Zamawiający w dniu 07.11.2018 o godzinie 15:05 dokonał modyfikacji załącznika nr 2.
Zmiana dotyczy pozycji nr 18 w wyżej wymienionym załączniku - opona 225/65 R16 została zastąpiona oponą 225/65 R16C.
Aktualnie obowiązujący załącznik nr 2 został zamieszczony na stronie postępowania w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 15:05.
2018-11-06 10:08 Michał Nowak Zamawiający w dniu 06.11.2018 o godzinie 10:05 dokonał modyfikacji załączników nr 1, 2 i 3. Aktualnie obowiązujące załączniki nr 1, 2 i 3 zostały zamieszczone na stronie postępowania w dniu 06.11.2018 r. o godzinie 10:05.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 zestaw opon Należy dołączyć do oferty wypełniony formularz oferty cenowej.

zał. 2 - Oferta ceno [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Efektywność paliwowa 15% Klasa A - 15 pkt. Klasa B - 10 pkt. Klasa C - 8 pkt. Klasa D - 5 pkt. Klasa E i F - 0 pkt. (0)
3 Przyczepność na mokrej nawierzchni 15% Klasa A - 15 pkt. Klasa B - 10 pkt. Klasa C - 8 pkt. Klasa D - 5 pkt. Klasa E i F - 0 pkt. (0)
Unlock the form

The number of page views: 16

Send a message