Postępowanie: Wykonanie książek raportów dziennych

Adam Radkiewicz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Oddział: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. 

 1.   Składanie ofert poprzez platformę zakupową OpenNexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

 2.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). 

3.   Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertęgodzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę. 

 4.   Podanaprzez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cenamusi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmowaćwszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dlaterminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy orazwszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne kosztywynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnejz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.

 5.   O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się wcenie netto+ podatek VAT. 

 6.   Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert. 

 7.   Oferent, składając ofertę, gwarantuje, żezaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiałyi urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.

 8.   W przypadku dostawy niezgodnej z opisemprzedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta. 

 9.   PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie                 z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 

 10.  PWiKSp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musizakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 11.  Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminuprzez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.

 W razie niewyrażenia zgody napowyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Książka Raport Dzienny Filtry Centralne Format A4, twarda oprawa introligatorska zszyta nićmi bez nadruku i laminacji koloru brązowego, 100 kartek, druk jednostronny, zszyty nićmi

załącznik nr.3 Rapor [...].jpeg

20 szt. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
2 Książka Raport Pracy Z.W.Kłodawa Format A3, 100 kartek, twarda oprawa introligatorska zszyta nićmi bez nadruku i laminacji koloru brązowego, druk dwustronny,

załącznik nr.1 Stron [...].pdf

załącznik nr.2 Wido [...].jpg

20 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość