Proceeding: Wykonanie książek raportów dziennych

Adam Radkiewicz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Division: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Deadlines:
Posted : 09-10-2018 13:55:46
Placing offers: 12-10-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. 

 1.   Składanie ofert poprzez platformę zakupową OpenNexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

 2.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). 

3.   Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertęgodzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę. 

 4.   Podanaprzez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cenamusi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmowaćwszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dlaterminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy orazwszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne kosztywynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnejz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.

 5.   O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się wcenie netto+ podatek VAT. 

 6.   Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert. 

 7.   Oferent, składając ofertę, gwarantuje, żezaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiałyi urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.

 8.   W przypadku dostawy niezgodnej z opisemprzedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta. 

 9.   PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie                 z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 

 10.  PWiKSp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musizakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 11.  Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminuprzez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.

 W razie niewyrażenia zgody napowyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Książka Raport Dzienny Filtry Centralne Format A4, twarda oprawa introligatorska zszyta nićmi bez nadruku i laminacji koloru brązowego, 100 kartek, druk jednostronny, zszyty nićmi

załącznik nr.3 Rapor [...].jpeg

20 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
2 Książka Raport Pracy Z.W.Kłodawa Format A3, 100 kartek, twarda oprawa introligatorska zszyta nićmi bez nadruku i laminacji koloru brązowego, druk dwustronny,

załącznik nr.1 Stron [...].pdf

załącznik nr.2 Wido [...].jpg

20 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 19

Send a message