Proceeding: Montaż dwóch lamp przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze

Barbara Prez
Urząd Miasta Kamienna Góra Division: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Deadlines:
Posted : 09-10-2018 13:14:05
Placing offers: 12-10-2018 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na montażu dwóch lamp przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze. Zamawiający zapewnia urządzenia (oprawy, słupy, wysięgniki, fundamenty), które są złożone przy ul. Reja w Kamiennej Górze.  W wartość wynagrodzenia Oferent powinien wkalkulować:organizację prac, transport urządzeń z miejsca składowania do miejsca instalacji, wymagania i badania niezbędne do uruchomienia lamp, ubezpieczenie, gwarancje, zabezpieczenie i oznakowanie robót,robociznę,  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie   z obowiązującymi przepisami.  Wynagrodzenie za wykonane i odebrane usługi będzie płatne w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowi podpisany przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy.

Oferent zgłosi awaryjne wykonanie prac  w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, oznakuje i zabezpieczy prace  zgodnie  z zasadami podanymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania   na drogach(Dz.  U. 220, poz. 2181 z póź. zmianami), a także zgłosi prace przedstawicielowi Tauron Dystrybucja zs. przy ul. Bogusławskiego 32 w Jeleniej Górze, Posterunek Energetyczny w Ptaszkowie.     

Termin wykonania prac: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi proponującemu najniższą cenę za wykonanie usługi.

W załączeniu: zdjęcia lamp przy ul. Reja i lokalizacji lamp przy ul. Spacerowej 

Osoba do kontaktu z oferentem: Barbara Prez tel. 75 64 55 130, e-mail: barbara.prez@kamiennagora.pl

Zamawiający zastrzega rezygnację na każdym postępowaniu zapytania ofertowego nie podając przyczyny.  
     

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż lamp ul. Spacerowa Usługa montażowa polegająca na zamontowaniu dwóch lamp 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2669 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Wykonawca musi dysponować osobom posiadającą uprawnienia do wykonania prac elektrycznych - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 45

Send a message