Postępowanie: Dostawa kosy mechanicznej spalinowej firmy STIHL model FS 460 C-EM

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

I. Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:

Zakup z dostawą:
Kosa mechaniczna spalinowa STIHL FS 460 C-EM wraz z szelkami uniwersalnymi ADVANCE
- Gwarancja 24 miesiące
- Punkt Serwisowy do 15 km od siedziby zamawiającego

III. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 26 października 2018 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

IV. Miejsce dostarczenia : Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Pruszcz Gdański, 83-010 ROTMANKA , ul. Sportowa 25

V. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

VI. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową openNEXUS.
2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VII. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII. Sposób i termin złożenia oferty:
Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.
Termin złożenia oferty: 12.09.2018 roku, do godz. 8.00.

IX. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.
8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

XII. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 lub 664 024 384

XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.Zamawiający:

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Pruszcz Gdański
Sportowa 25
83-010 Rotmanka

Komunikaty

2018-10-18 14:05 Arkadiusz Kloskowski W załączeniu przedstawiam wynik postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę kosy mechanicznej spalinowej firmy STIHL model FS 460 C-EM dla Gminy Pruszcz Gdański.
Z poważaniem
Arkadiusz Kloskowski
podinspektor d/s eksploatacji obiektów i terenów gminnych

wyniki zapytanie kos [...].pdf

2018-10-12 08:50 Arkadiusz Kloskowski Dzień dobry , dziękuje Państwu za zainteresowanie naszym postępowaniem .Informuję , że zgodnie z pkt VII zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i takich zażądałem od ofertodawcy , który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, co za tym idzie jest to powód nie ogłoszenia wyników .
O dalszych czynnościach poinformuję drogą e-mail.
Z poważaniem
Arkadiusz Kloskowski
Podinspektor ds. eksploatacji budynków i terenów gminnych
tel. 58 692 94 59 , 664 024 384

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kosa mechaniczna STIHL Model FS 460 C-EM + szelki uniwersalne ADVANCE - moc 2,2 kW / 3,0 KM z ErgoStart i systemem M-Tronic (M), silnik 2-MIX -standardowe narzędzie tnące : Głowica żyłkowa AC 46-2 -pojemność skokowa cm³ 45,6 -ciężar kg -8,5 -średnica cięcia mm 480 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do dnia 26 października 2018 roku (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i wpływu faktury (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość