Proceeding: Opracowanie projektu na remont schodów do budynku Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie oraz wykonanie ww. remontu w oparciu o projekt.

Jarosław Zacharewicz
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 05-10-2018 10:06:48
Placing offers: 12-10-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Nazwa i adres zamawiającego:Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: zgodnie z załącznikami – plansytuacyjny, przedmiar oraz istotne postanowienia umowy. Zadanie :     Opracowanie dokumentacjiprojektowo-kosztorysowej z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych ( wtym zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę ) na remontschodów wejściowych zewnętrznych do budynku Komisariatu Policji w SzklarskiejPorębie przy ul. Granitowej 1 oraz wykonanie ww. remontu schodów w oparciu oprojekt.  Zakres zadania – określony w pozycjachzałączonego przedmiaru.  3. Termin realizacji zamówienia publicznego: : 14.12.2018  r.4. Osoba do kontaktu z wykonawcą: Jarosław Zacharewicz  tel 71-340-32-88,jaroslaw.zacharewicz@wr.policja.gov.pl5. Kryteria wyboru ofert:- cena 100%6. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:- dokonanie wizji lokalnej wterenie i złożenie oświadczenia o dokonaniu wizji przed podpisaniem umowy - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej( może być dostarczony po wyborze Wykonawcy)- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymikwalifikacje i uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji kierownika robótbudowlanych, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniarobotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadałaktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz zaktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialnościcywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 7. Zadanie będzierealizowane  w oparciu o umowę. 8. Zadanie będzie rozliczane wsposób ryczałtowy. Istotne postanowienia umowy,które zostaną zawarte w jej treści- w załączeniu9. Warunki gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresugwarancji. 10. Sposób przygotowania oferty:- złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem wymagań i warunkówzawartych w zapytaniu oraz w  postanowieniach umowy- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych11. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać wyłącznie zapośrednictwem platformy zakupowej do dnia 12.10.2018 r do godz. 9.00

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie projektu na remont schodów i wykonanie tego remontu -

Remont schodów SzP P [...].pdf

Szklarska Poręba sch [...].pdf

Istotne postanowieni [...].doc

opis przedmiotu zamó [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 30

Send a message