Proceeding: Przetapicerowanie foteli z 2 autobusów szynowych

Monika Jażdżewska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
Deadlines:
Posted : 04-10-2018 07:51:16
Placing offers: 12-10-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącymi załącznik do niniejszego Zapytania;
2. Oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach ogłoszenia o przetargu;
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu;
4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;
5. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją;
6. Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz każdego z etapów postępowania.

Delivery address

oddział pomorski w Gdyni
Tucholska 6a
89-600 Chojnice

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Przetapicerowanie wagonów zgodnie z ogłoszeniem o przetargu 2 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin wykonania - do 20 grudnia 2018 (0)
2 Koszt transportu do i po naprawie - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 31

Send a message