Postępowanie: Naprawa odkurzaczy, suszarek i maszyn myjących (12 miesięcy)

Mateusz Podlasek
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : 12-10-2018 14:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Faktura VAT musi zawierać cenę jednostkową brutto asortymentu.Czas trwania: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Miejsce dostawy/odbioru: ul. Włochowska 25/33; 02-336 WarszawaTermin płatności/forma płatności: przelew 30 dniStawka roboczogodzin zawierać powinna koszt transportu z i do magazynu. wymiany. Złożenie ofery jest równoznaczne z akceptacją ogólnych waunków umowy. Poglądowa umowa w załączniku.


Do postępowania należy dołączyć uzupełniony formularz ofertowy.


Usługa polegająca na naprawie uszkodzonych odkurzaczy, suszarek i maszyny myjącej. [12 miesięcy od podpisania umowy.] 1.Zamawiający:KomendaStołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, NIP525-19-30-0702.Przedmiot zamówienia:Usługa polegająca na naprawie uszkodzonych odkurzaczy, suszarek i maszyny myjącej w obiektach KomendyStołecznej Policji. Wartość usługi zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia oraz koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, pozostałe opłaty związane z przedmiotem zamówienia, aktualnie obowiązujący podatek VAT i koszty dojazdu do jednostki.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania usługi, a także odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacja przedmiotu Zamówienia.Wykonawca,składając ofertę na wykonanie w/w usługi oświadcza, że akceptuje Ogólne Warunki Umowy stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego i zobowiązuje się, w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.3.Miejsce realizacji zamówienia:obiekt Komendy Stołecznej Policji na terenie m.st. Warszawy Termin realizacji zamówienia:zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu roku odrębnymi Zleceniami, przy czym termin realizacji jednego Zlecenia wynosi  dni roboczych od daty jego wysłania przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.Czas trwania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia.

5.Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:a)posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem Zapytania, dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.b)złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego uprawnienie doreprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo) – w przypadku, gdy zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego nie wynika, iż osoba podpisująca formularz ofertowy i pozostałe dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy.6.Warunki gwarancji i rękojmi:gwarancja – min. 24 miesiące, rękojmia min. 12 miesięcy.7.Warunki płatności: KSP zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany – bez uwag – przez Wykonawcę i Użytkownika protokół odbioru przedmiotu zlecenia.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą w celu udzielania dodatkowych informacji określających szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: MateuszPodlasek tel. 22/6038878.9.Termin i forma składania ofert :Ofertę sporządzoną w języku polskim na formularzu ofertowym, podpisaną przez uprawnioną osobę (wzór stanowi załącznik do Zapytania)należy umieścić na stronie platformy OpenNexus.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Podsumowanie stawki Podsumowanie stawek brutto z formularza ofertowego. (cena jednostkowa Brutto suszarek+cena jednostkowa Brutto odkurzaczy+cena jednostkowa Brutto maszyny myjącej)

img-X02075101.pdf

img-X02075233.pdf

img-X02075310.pdf

1 robota budowlana Wydział Zaopatrzenia KSP
ul. Włochowska 25/33
02-336, Warszawa
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 70% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Czas gwarancji 10% czas udzielonej gwarancji (0)
5 czas naprawy 20% Czas od zgłoszenia usterki do zdiagnozowania. (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość