Proceeding: Naprawa odkurzaczy, suszarek i maszyn myjących (12 miesięcy)

Mateusz Podlasek
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 02-10-2018 10:13:41
Placing offers: 12-10-2018 09:00:00
Opening offers : 12-10-2018 14:05:00

Requirements and specifications

Faktura VAT musi zawierać cenę jednostkową brutto asortymentu.Czas trwania: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Miejsce dostawy/odbioru: ul. Włochowska 25/33; 02-336 WarszawaTermin płatności/forma płatności: przelew 30 dniStawka roboczogodzin zawierać powinna koszt transportu z i do magazynu. wymiany. Złożenie ofery jest równoznaczne z akceptacją ogólnych waunków umowy. Poglądowa umowa w załączniku.


Do postępowania należy dołączyć uzupełniony formularz ofertowy.


Usługa polegająca na naprawie uszkodzonych odkurzaczy, suszarek i maszyny myjącej. [12 miesięcy od podpisania umowy.] 1.Zamawiający:KomendaStołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, NIP525-19-30-0702.Przedmiot zamówienia:Usługa polegająca na naprawie uszkodzonych odkurzaczy, suszarek i maszyny myjącej w obiektach KomendyStołecznej Policji. Wartość usługi zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia oraz koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, pozostałe opłaty związane z przedmiotem zamówienia, aktualnie obowiązujący podatek VAT i koszty dojazdu do jednostki.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania usługi, a także odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacja przedmiotu Zamówienia.Wykonawca,składając ofertę na wykonanie w/w usługi oświadcza, że akceptuje Ogólne Warunki Umowy stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego i zobowiązuje się, w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.3.Miejsce realizacji zamówienia:obiekt Komendy Stołecznej Policji na terenie m.st. Warszawy Termin realizacji zamówienia:zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu roku odrębnymi Zleceniami, przy czym termin realizacji jednego Zlecenia wynosi  dni roboczych od daty jego wysłania przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.Czas trwania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia.

5.Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:a)posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem Zapytania, dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.b)złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego uprawnienie doreprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo) – w przypadku, gdy zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego nie wynika, iż osoba podpisująca formularz ofertowy i pozostałe dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy.6.Warunki gwarancji i rękojmi:gwarancja – min. 24 miesiące, rękojmia min. 12 miesięcy.7.Warunki płatności: KSP zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany – bez uwag – przez Wykonawcę i Użytkownika protokół odbioru przedmiotu zlecenia.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą w celu udzielania dodatkowych informacji określających szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: MateuszPodlasek tel. 22/6038878.9.Termin i forma składania ofert :Ofertę sporządzoną w języku polskim na formularzu ofertowym, podpisaną przez uprawnioną osobę (wzór stanowi załącznik do Zapytania)należy umieścić na stronie platformy OpenNexus.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Podsumowanie stawki Podsumowanie stawek brutto z formularza ofertowego. (cena jednostkowa Brutto suszarek+cena jednostkowa Brutto odkurzaczy+cena jednostkowa Brutto maszyny myjącej)

img-X02075101.pdf

img-X02075233.pdf

img-X02075310.pdf

1 building work Wydział Zaopatrzenia KSP
ul. Włochowska 25/33
02-336, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Czas gwarancji 10% czas udzielonej gwarancji (0)
5 czas naprawy 20% Czas od zgłoszenia usterki do zdiagnozowania. (0)
Unlock the form

The number of page views: 21

Send a message