Postępowanie: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Natalia Jaworek
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze Oddział: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

I. Przedmiot przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 23,36 m 3, pozyskanego
z wycinki drzew przy drogach powiatowych, składowanego na terenie siedziby Referatu Drogownictwa Starostwa Powiatowe w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 43, 58-400 Kamienna Góra.
2. Drewno, o którym mowa w ust. 1 jest sprzedawane w postaci kłód, ułożonych w stosach
i obejmuje rożne gatunki (jesion, świerk).
3. Sprzedawca dopuszcza składania ofert częściowych:
nr części nr stosu gatunek długość drewna (m) masa (m3) sortyment uwagi
1 04 jesion 2,50 13,65 S4 drewno opałowe
2 05 jesion 1,20 7,39 S4 drewno opałowe
3 06 świerk 2,40 2,32 S4 drewno opałowe
Razem: 23,36

4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu drewna na własny koszt w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.
5. Zaleca się, żeby każdy Kupujący, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą tel. 534 018 555, 75 645 01 02.
II. Kryterium wyboru oferty:
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie w danej części oferty.
W przypadku ofert równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty.
2. Cena wywoławcza wynosi za każdą część brutto:
Cześć nr 1 – 1.454,15 złotych,
Cześć nr 2 – 787,27 złotych,
Część nr 3 – 180,41 złotych.
Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%.
3. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Adres dostawy

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
Władysława Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 część 1 -

zestawienia drewna 3 [...].pdf

1 kpl. - (0)
2 część 2 -

zestawienia drewna 3 [...].pdf

1 kpl. - (0)
3 część 3 -

zestawienia drewna 3 [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość