Proceeding: JEDZ- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018.

Grzegorz Chełmiński
Urząd Gminy Stargard
Deadlines:
Posted : 02-10-2018 09:36:53
Placing offers: 31-10-2018 14:00:00
Opening offers : 31-10-2018 14:20:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie:

Link do ogłoszenia w BIP: http://bip.gmina.stargard.pl/drukuj/przetarg/197.dhtml

Link do ogłoszenia w TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419056-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie. 

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ z Kryterium
  2. Wypełnić JEDZ na komputerze i zapisać do formatu PDF.
  3. Proszę załączyć pobrany JEDZ w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia
  4. W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
  5. Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środka komunikacji elektronicznej  poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" znajdujący się w danym postępowaniu.Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.plAttachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 JEDZ.doc doc 182.5 2018-10-02 09:36:53 Grzegorz Chełmiński Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę obok dołączyć wypełniony dokument JEDZ w formacie pdf.

Załącznik nr 2 JEDZ. [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 54

Send a message