Proceeding: JEDZ- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018.

Grzegorz Chełmiński
Urząd Gminy Stargard
Deadlines:
Posted : 02-10-2018 09:36:53
Placing offers: 31-10-2018 14:00:00
Opening offers : 31-10-2018 14:20:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie:

Link do ogłoszenia w BIP: http://bip.gmina.stargard.pl/drukuj/przetarg/197.dhtml

Link do ogłoszenia w TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419056-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie. 

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ z Kryterium
  2. Wypełnić JEDZ na komputerze i zapisać do formatu PDF.
  3. Proszę załączyć pobrany JEDZ w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia
  4. W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
  5. Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środka komunikacji elektronicznej  poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" znajdujący się w danym postępowaniu.Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.plAttachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę obok dołączyć wypełniony dokument JEDZ w formacie pdf.

Załącznik nr 2 JEDZ. [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 20

Send a message