Proceeding: Inżynier Kontraktu - dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej przy ul. Okrzei".

Deadlines:
Posted : 10-09-2018 13:49:09
Placing offers: 17-09-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem obowiązującym wykonawców realizujących zamówienia na potrzeby KWP w Gorzowie Wlkp. i zapisami klauzuli informacyjnej RODO
(w załączeniu).

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
1/ Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
2/ Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej przy ul. Okrzei”. Nowy obiekt KP Iłowa zostanie zlokalizowany na nieruchomości gruntowej o nr ewid. 654 o powierzchni 919 m2. Zamówienie dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych dla zadania inwestycyjnego jw., tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3/ Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie nowobudowanego obiektu - nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia robót budowlanych (tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót budowlanych nadzorowanej Inwestycji);
4/ Istotne warunki zamówienia:
Do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:
4.1. W zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania realizacją Inwestycji w celu zapewnienia terminowej realizacji zadania przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy
i zrealizowania celu Umowy:
a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa polskiego. Będzie zawsze działał lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiającego, zgodnie z umowami, z należytą dbałością i starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
b) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkań z Uczestnikami Inwestycji odbywanymi w czasie realizacji zadania;
c) wypełnianie uprawnień Zamawiającego przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu i członków zespołu Inżyniera Kontraktu w umowie z Generalnym Wykonawcą;
d) regularne, w zakresie określonym umową, raportowanie i przekazywanie informacji do Przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z Inwestycją, w tym w kwestii dotrzymywania lub opóźnień w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, postępowań administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę postępu realizacji Inwestycji;
e) egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych i rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod kątem rzetelności i wiarygodności oraz koordynacja aktualizacji tych harmonogramów z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu;
f) proponowanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;
g) opiniowanie podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę i kontrolowanie sposobu wykonywania umowy przez Generalnego wykonawcę pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;
h) egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami przez generalnego Wykonawcę oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;
i) dokonywanie comiesięcznej oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę w tym przygotowywanie i wystawianie dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami;
j) prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót;
k) analiza i akceptacja faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawcę pod kątem ich zgodności z dokumentami rozliczeniowymi oraz współpraca z Zamawiającym, w sprawach związanych z dokonywaniem płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy;
l) doradztwo Zamawiającemu w czasie realizacji Inwestycji w zakresie związanym
z całościowym zarządzaniem Inwestycji w kwestiach dotyczących prawa, finansów, sprawach projektowych i technicznych;
m) bieżący monitoring postępu w realizacji Inwestycji zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym Wykonawczym i projektami warsztatowymi Generalnego Wykonawcy oraz Harmonogramem Realizacji Inwestycji;
n) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Generalnego Wykonawcę pod kątem merytorycznym;
o) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów powstających podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegających sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;
p) organizowanie i dokumentowanie narad problemowych w sprawach mających istotnych wpływ na realizację celu Umowy;
q) udział w czynnościach odbiorowych i próbach odbiorowych robót budowlanych, instalacji oraz urządzeń;
r) egzekwowanie opracowania przez Generalnego Wykonawcę instrukcji eksploatacji
i konserwacji urządzeń i instalacji oraz dostarczenie tych dokumentów w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego i przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego związanych z dalszą eksploatacją Obiektu;
s) realizacja w okresie obowiązywania Umowy uprawnień Zamawiającego, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad Obiektu, oraz egzekwowanie roszczeń Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy, w zakresie w/w wad;
t) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;
u) uczestniczenie w komisji przekazującej obiekty (Inwestycję) do użytkowania;
v) Wykonanie czynności związanych z inwestorską obsługą księgowości zadania, a mianowicie: bieżące prowadzenie księgowości inwestycyjnej, bieżące prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej – statystycznej, sporządzanie protokołów PT (przekazanie środka trwałego), rozliczanie finansowe Inwestycji.
w) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta
x) odbiór od Generalnego Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

4.2.. W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o wymaganych specjalnościach:
a) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
c) sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę;
d) sprawdzenie czy używane przez Generalnego Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych zgodnie z projektami i STWiOR, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
e) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami podpisanej z nim umowy;
f) w razie konieczności - odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), w tym, w razie potrzeby, wymiany sprzętu;
h) żądanie od Generalnego Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą Zamawiającego);
i) przedkładanie Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę;
j) weryfikowanie robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie ich zasadności oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania. Zostaną one zgłoszone Zamawiającemu do akceptacji;
k) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;
l) wydawanie Generalnemu Wykonawcy, a w przypadkach określonych w Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
m) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Generalnego Wykonawcę świadectw prowadzonych prób;
n) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót;
o) udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych i kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie dokumentów jak również współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie;
p) odbiór od Generalnego Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej celem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;
q) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy;
r) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
s) sprawdzania i zapewniania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
t) sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych; opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych;
u) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
v) wykonanie obowiązków inspektora przypisane Zamawiającemu zgodnie z Umową;
w) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy, bieżący przebieg Inwestycji, prowadzenie rejestru prowadzonych prac i ich terminów, wprowadzanie zapisów do dziennika budowy, nadzorowanie jego prawidłowego przechowywanie i dokonywania wpisów,
x) działanie zgodnie z dokumentacją budowlaną i nadzorowanie przestrzegania jej zapisów przez wszystkich Uczestników Procesu inwestycyjnego,
y) zapewnienie w tajemnicy informacji dotyczących wykonywanej Inwestycji,
z) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót.
4.3. W zakresie wykonywania przez cały zespół Inżyniera Kontraktu innych czynności związanych z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Projektu, niezbędnych, według Inżyniera Kontraktu lub uznania Zamawiającego, do prawidłowej realizacji ewentualnej Umowy, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz Zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze osiągnięcie celu niniejszej Umowy:
a) usługi doradcze dotyczące realizacji Inwestycji, w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego oraz BHP, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
b) wszelkie inne czynności, związane z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Inwestycji, niezbędne do prawidłowej realizacji ewentualnej Umowy, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

4.4.. Główne parametry techniczne obiektu, którego dotyczy inwestycja:
Należy wykonać roboty budowlane polegające na:
Forma architektoniczno-urbanistyczna obiektu będzie spełniać podstawowe założenia określone w Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Obiekt będzie należycie oznaczony zgodnie z obowiązującymi normami oraz standardami. Układ funkcjonalny komisariatu będzie uwzględniać wyodrębnienie części ogólnodostępnej dla obywateli, węzeł sanitarny dostępny także dla osób niepełnosprawnych oraz poczekalnię, części ograniczonego dostępu oraz części zamknięte. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Przy realizacji zadania należy wykonać wszystkie przyłącza do budynku zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia operatorów lub dostawców.
Ponadto do zadań Wykonawcy należy wycinka drzew na terenie objętym zadaniem wraz z ich utylizacją.
Zaplanowano budynek w technologii tradycyjnej murowanej o dwóch kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia.
Elementy konstrukcyjne:
- podłużny układ ścian nośnych, dwutraktowy,
- ściany nośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 25 cm kl. 15 MPa,
- stropy z typowych prefabrykowanych płyt kanałowych,
- dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną.
Parametry planowanego budynku:
a) długość – 25,98 m
b) szerokość – 9,90 m
c) powierzchnia zabudowy – 245,96 m2
d) powierzchnia użytkowa – 553,94 m2
e) wysokość – 12,36 m
f) ilość kondygnacji – 3
g) kubatura – 2.922,00 m3
Zagospodarowanie terenu przyległego siedzibie Policji uwzględnia:
- odpowiednią liczbę miejsc parkingowych - 12 (w tym jeden dla osób niepełnosprawnych) wraz z dojazdem i ciągami pieszymi,
- miejsce na maszty flagowe i symbol Policji,
- elementy małej architektury, podkreślające służebność społeczną instytucji,
- teren zieleni.
Planowany wykaz pomieszczeń z przedstawieniem powierzchni użytkowej w nowym budynku:
I. Parter:
1. Przedsionek - 6,38 m2
2. Poczekalnia - 12,92 m2
3. Recepcja (sekretariat) - 11,26 m2
4. Węzeł sanitarny dla interesantów - 9,63 m2
5. Węzły sanitarne - 11,72 m2
6. Pokój przyjęć dla interesantów - 11,28 m2
7. Pokój biurowy (zespół dzielnicowych) - 11,14 m2
8. Pokój biurowy dla asystenta zespołu dzielnicowych - 11,20 m2
9. Pomieszczenie gospodarcze - 3,40 m2
10. Klatka schodowa - 19,94 m2
11. Pomieszczenie techniczne (kotłownia) - 11,00 m2
12. Pomieszczenie przejściowe - 8,78 m2
13. Pomieszczenie depozytów - 6,53 m2
14. Korytarz - 19,84 m2
15. Garaże - 34,42 m2
Razem powierzchnia użytkowa parteru - 199,52 m2
II. I Piętro:
1. Pokój biurowy Komendanta - 24,11 m2
2. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 12,77 m2
3. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 13,23 m2
4. Pokój biurowy (pion kryminalny) z lustrem weneckim - 12,42 m2
5. Toaleta damska - 5,86 m2
6. Toaleta męska - 5,86 m2
7. Pomieszczenie spożywania posiłków - 3,86 m2
8. Pokój biurowy Z-cy Komendanta - 20,36 m2
9. Szatnia - 8,00 m2
10. Magazyn - 3,73 m2
11. Pokój biurowy - 14,46 m2
12. Korytarz - 28,92 m2
13. Klatka schodowa - 6,03 m2
Razem powierzchnia użytkowa I piętra - 180,66 m2
III. Poddasze:
1. Klatka schodowa - 5,85 m2
2. Korytarz - 28,92 m2
3. Pomieszczenie porządkowe - 2,90 m2
4. Szatnia damska - 11,33 m2
5. Toaleta damska - 5,31 m2
6. Toaleta męska - 5,52 m2
7. Umywalnia damska - 7,09 m2
8. Umywalnia męska - 7,05 m2
9. Szatnia męska - 10,97 m2
10. Magazyn - 3,48 m2
11. Aneks kuchenny - 3,37 m2
12. Sala odpraw - 38,35 m2
13. Pokój socjalny - 11,97 m2
14. Magazyn - 10,93 m2
15. Archiwum - 10,59 m2
16. Serwerownia - 10,13 m2
Razem powierzchnia użytkowa poddasza - 173,76 m2
Łącznie powierzchnia użytkowa – 553,94 m2
5. Opis warunków udziału oraz sposób dokonania oceny ich spełniania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
A) w zakresie wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy : jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie- Wykonawca wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: usługi Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Projektu lub usługi równoważne polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi w ramach realizacji minimum dwóch odrębnych inwestycji (usługi wynikające z odrębnych umów) obiektów zaliczonych do budynków użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w tym co najmniej jednej o wartości robót budowlanych minimum 3,0 mln PLN brutto i powierzchni użytkowej min. 500 m2 zakończonej w 100%. Wskazane usługi muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
B) w zakresie osób i/lub podmiotów pozostających do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
- Kierownik Zespołu - musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pełnym (bez ograniczeń) umożliwiające wykonanie zadania, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi dwóch nowych obiektów budowlanych zaliczonych do budynków użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w tym minimum jednej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
- Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie pełnym (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych dwóch nowych obiektów budowlanych zaliczonych do budynków użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w tym minimum jednej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej sanitarnej- musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie pełnym (bez ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót sanitarnych dwóch nowych obiektów budowlanych (zaliczonych do budynków użyteczności publicznej zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w tym minimum jednej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej elektrycznej - musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie pełnym (bez ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych słaboprądowych i silnoprądowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych dwóch nowych obiektów budowlanych zaliczonych do budynków użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w tym minimum jednej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
- Inspektor nadzoru w specjalności drogowej - musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót drogowych w zakresie pełnym (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót drogowych.
- Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnych - musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie pełnym (bez ograniczeń) w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych.


UWAGI:
1. Kadra nadzorująca tj. Kierownik Zespołu i Inspektorzy nadzoru muszą należeć do właściwych organów samorządu zawodowego – być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne przez cały okres inwestycji, ubezpieczenia OC wynikającej z tej przynależności, posiadać uprawnienia budowlane / branżowe/ – Oferent składa oświadczenie o przynależności inspektorów do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.
Składając ofertę oferent akceptuje zapisy zawarte w projekcie umowy.
2. Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez Kierownika Zespołu funkcji Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. Ocena wniosku z zapytania ofertowego.
Kryterium oceny wniosków:
a) cena - 100,00 %
6. Termin związania z ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty
7. Wartość zamówienia – roboty budowlane
a/ 3 921 240,00zł – brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysiące dwieście czterdzieści złotych 94/100).
8/ Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus wraz z załącznikami.
Składając ofertę Wykonawca akceptuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

9/ Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2018 r. godz. 10.00 - Platforma Open Nexus.

10. Załączniki:
a/ Projekt umowy

Osoba do kontaktu: Henryk Ratuś tel. 519 534 316

Delivery address

Adres firmy
Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Inżynier Kontraktu Inżynier Kontraktu - dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej przy ul. Okrzei". 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie nowobudowanego obiektu - nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia robót budowlanych (tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót budowlanych nadzorowanej Inwestycji, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt usługi - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Klauzula RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej RODO, proszę potwierdzić

klauzula RODO.pdf

(0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 15

Send a message