Postępowanie: Opracowanie operatu szacunkowego (3 egz. w wersji papierowej) w celu określenia ceny nabycia nieruchomości.

Małgorzata Zawada
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Terminy:
Zamieszczenie : 08-08-2018 09:49:18
Składanie ofert: 13-08-2018 09:37:00
Otwarcie ofert : 13-08-2018 09:42:00

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na opracowanie operatu szacunkowego (3 egz. w wersji papierowej) w celu określenia ceny nabycia nieruchomości w skład której wejdą:

1. Hala magazynowa wraz z częścią socjalno-biurową o powierzchni około 3.000 mkw.

2. Powierzchnia działek/działki około 10.000 mkw.

3. Nieruchomość położona na terenie miasta Poznania.

Zamawiający wymaga:

- wykonania usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru;

- termin realizacji: do 28 dni od daty podpisania umowy ( Zamawiający za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni przyzna dodatkowe 40 pkt., za skrócenie terminu realizacji o 7 dni przyzna 20 pkt.),

- zakres przedmiotu  zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - załącznik nr 3,

 - Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały potrzebne do opracowania operatu szacunkowego np. wyrys z mapy ewidencyjnej,sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu, wypis z rejestru ewidencyjnego gruntów ibudynków oraz dokumentację nieruchomości;

- zawarcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z usługą.

Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,   Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego na usługę okresowych przeglądów oraz konserwacji przepompowni ścieków w budynku Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej, nr 143580 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; −  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   −  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 W przypadku pytań:  

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub  pod nr tel (22) 57-22-370.  

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Dozoru Technicznego jest P. Małgorzata Zawada- tel. (22) 57-22-370

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie operatu szacunkowego w celu określenia ceny nabycia nieruchomości. Opracowanie operatu szacunkowego (3 egz. w wersji papierowej) w celu określenia ceny nabycia nieruchomości w skład której wejdą: 1. Hala magazynowa wraz z częścią socjalno-biurową o powierzchni około 3.000 mkw. 2. Powierzchnia działek/działki około 10.000 mkw. 3. Nieruchomość położona na terenie miasta Poznania. 1 szt. Urząd Dozoru Technicznego - Centrala-Warszawa 34
Szczęśliwicka 34
02-353, Warszawa
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności 21 dni od otrzymania faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie wykonawcy (0)
4 Termin wykonania 40% Zamawiający za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni przyzna dodatkowe 40 pkt., za skrócenie terminu realizacji o 7 dni przyzna 20 pkt. (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość