Postępowanie: Zakup i dostawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Jacek Lara
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Oddział: DRI
Terminy:
Zamieszczenie : 07-08-2018 15:06:44
Składanie ofert: 10-08-2018 15:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:
Zakup i dostawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
1. Opis przedmiotu zamówienia: opis i ilości zawarte w załączniku.
2. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) termin wykonania:
do 21 dni od dnia podpisania umowy.
2) terminy i warunki płatności: w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Nie przewiduje się możliwości dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
4. Nie przewiduje się przeprowadzania zamówienia uzupełniającego.
5. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Cena – 100%
Sposób obliczenia najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejszą jest oferta o najniższej cenie przy spełnieniu istotnych warunków realizacji zamówienia.
6. Wymagania dotyczące oferty:
1) termin składania ofert:
do dnia 10.08.2018 r. do godziny 15:00.
2) ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez w platformę zakupową.
8. Dodatkowe informacje:
1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowanego zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o jego zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, jego numer a także opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
4) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:
 na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę,
 wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
8) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie do potencjalnych wykonawców / ogłoszenie na stronie internetowej).
9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia).
9. Osoba do kontaktu:
Jarosław Król, Referat Informatyki
44 7321878, j.krol@piotrkow.pl
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10
W załączeniu wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia.

Adres dostawy

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Drukarka laserowa A4 mono (D1) Gwarancja: min. 24 miesiące 60 szt. - (0)
2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kolor (D2) Gwarancja: min. 24 miesiące 7 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 21 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 zapisy projektu umowy - proszę zaakceptować zapisy wzoru umowy (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 5

Wyślij wiadomość