Postępowanie: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Nr 28 przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy (przetarg nieograniczony WZP.271.9.2018.E)

Joanna Woźniewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Terminy:
Składanie ofert: 28-12-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : 28-12-2018 11:15:00

Pozostało :

28-12-2018 11:00:00

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w przedmiocie zamówienia jw.

1. SIWZ wraz z załącznikami znajduje na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.bydgoszcz.pl/

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333530-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu jw. ofertę należy złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej.

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ
  2. Kliknąć w link  (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  3. Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
  4. Na końcu będziesz miał możliwość pobrania pliku PDF na swój komputer
  5. Proszę załączyć pobrany JEDZ w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia
  6. W kolejnym kroku będziecie Państwo mogli podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
  7. Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu możliwość:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.


Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

Zal 5 JEDZ.doc

(0)
Wyślij wiadomość