Postępowanie: Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie - możliwość złożenia ofert częściowych

Justyna Więckiewicz
Gmina Świebodzin Oddział: Szkoła Podstawowa nr 6
Terminy:
Zamieszczenie : 03-07-2018 10:04:46
Składanie ofert: 12-07-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Nasz znak: SP 6.2720.08. 2018.GC Świebodzin, 03.07.2018r.

ZAPROSZENIE

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą w Świebodzinie,
Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin,
tel. 68 475 22 75 fax. 68/ 475 2275, strona internetowa www.psp6swiebodzin.com.pl
zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Remont klatek schodowych i korytarzy

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454553000-7 remonty budynków.
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - remont korytarza na I piętrze segmentu C
Zadanie 2 - remont korytarza na II piętrze segmentu A
Zadanie 3 - remont klatki schodowej segmentu A
Zadanie 4 - remont klatki schodowej segmentu B
3. Sposób i termin składania ofert:
2.1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać przez Platformę Zakupową Open Nexus do dnia 12.07.2018r. do godz. 10.00
2.2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - do dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zadanie 2 - do dnia 30 listopada 2018 r.
Zadanie 3 - do dnia 30 listopada 2018 r.
Zadanie 4 - do dnia 30 listopada 2018 r.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena i termin
wykonania zadania.
6. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Justyna Więckiewicz tel.: 68 4752275
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) – zgodnie
z art. 4 ust. 8.
Proszę wypełnić i odesłać na adres mailowy: sp6swiebodzin@wp.pl formularz ofertowy
i projekt umowy.
W załączeniu:
- projekt umowy

Adres dostawy

Adres firmy
Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zadanie 1 - remont korytarza na I piętrze segmentu C - termin wykonania do 30 sierpnia 2018 r. W załączniku formularz i kosztorys ofertowy, wypełnione proszę odesłać

Formularz_ofertowy_z [...].doc

kosztorys ofertowy Z [...].pdf

1 robota budowlana - (0)
2 Zadanie 2 - remont korytarza na II piętrze segmentu A - termin wykonania do 30 listopada 2018 r. W załączniku formularz i kosztorys ofertowy, wypełnione proszę odesłać

Formularz_ofertowy_z [...].doc

kosztorys ofertowy Z [...].pdf

1 robota budowlana - (0)
3 Zadanie 3 - remont klatki schodowej segmentu A - termin wykonania 30 listopada 2018 r. W załączniku formularz i kosztorys ofertowy, wypełnione proszę odesłać

Formularz_ofertowy_z [...].doc

kosztorys ofertowy Z [...].pdf

1 robota budowlana - (0)
4 Zadanie 4 - remont klatki schodowej segmentu B - termin wykonania 30 listopada 2018 r. W załączniku formularz i kosztorys ofertowy, wypełnione proszę odesłać

Formularz_ofertowy_z [...].doc

kosztorys ofertowy Z [...].pdf

1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
3 Warunki płatności - 14 dni po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej faktury (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 3

Wyślij wiadomość