Postępowanie: Remont nawierzchni drogowej oraz odwodnienia na wyjeździe pożarowym z Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Joanna Jabłońska
PERN S.A.
Terminy:
Zamieszczenie : 21-06-2018 14:22:24
Składanie ofert: 12-07-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-07-2018 10:05:00

Wymagania i specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ.

Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową, zgodnie z pkt 5 Dz. III SIWZ, na której będą zamieszczane również wyjaśnienia na zadane pytania.

Załączniki nr 3–6 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (.pdf).

Osoba do kontaktu: Joanna Jabłońska, tel. 511 034 720; e-mail: joanna.jablonska@pern.pl

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena ofertowa netto podana jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu - 1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 90% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja na prace remontowo-budowlane 10% Preferowany okres gwarancji na prace remontowo-budowlane - 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji wpływa na ocenę oferty zgodnie z warunkami zawartymi w pkt 4 Dz. III SIWZ (0)
3 Warunki płatności - Zgodnie z § 7 i 8 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin związania ofertą - Zgodnie z pkt 10 Dz. III SIWZ, proszę potwierdzić (0)
5 Pełnomocnictwo - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1 Dz. III SIWZ (0)
6 Dowód wniesienia wadium - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2 Dz. III SIWZ (0)
7 Formularz Ofertowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3 Dz. III SIWZ (0)
8 Wykaz Podwykonawców - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4 Dz. III SIWZ (0)
9 KRS/CEIDG - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1 Dz. III SIWZ (0)
10 Zaświadczenia z ZUS i US - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2 Dz. III SIWZ (0)
11 Wykaz zamówień - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit. a) Dz. III SIWZ (0)
12 Wykaz kadry technicznej - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit. b) Dz. III SIWZ (0)
13 Certyfikat ISO - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4 Dz. III SIWZ (0)
14 Informacje z banków - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5 Dz. III SIWZ (0)
15 Oświadczenie Wykonawcy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 7 Dz. III SIWZ (0)
16 Szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 8 Dz. III SIWZ (0)
17 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 9 Dz. III SIWZ (0)
18 Umowa spółki cywilnej - Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej (zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6 Dz. III SIWZ (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość