Postępowanie: rozeznanie cenowe„Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” - nasadzenia

Mariola Piś
Gmina Miasto Mysłowice Oddział: Wydział Infrastruktury Miejskiej
Terminy:
Składanie ofert: 17-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Rozeznanie cenowe


Gmina Miasto Mysłowice - Wydział Komunalny zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości w rozbiciu cena netto + VAT, cena brutto na wykonanie usługi w ramach zadania pod nazwą: „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” - nasadzenia

Szczegóły dot. zakresu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1.

Niniejsze zapytanie kieruje się wyłącznie, celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia obejmującego przedmiotowy zakres.

W ramach zadania należy:

1. Dokonać nasadzeń na terenie miasta 92 drzew i 76 krzewów, wymienionych w załączniku nr 1.
2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej ze szczególną starannością oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie prac w stosunku do zatrudnionych osób, osób trzecich oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie trwania prac, wymagających zajęcia pasa drogowego.
3. Drzewa zabezpieczyć estetyczną siatką ochronną przed psami i żyłkami kosiarzy.
4. Zapewnić pełną żywotność materiału szkółkarskiego w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru nasadzeń. Drzewa obumarłe (także częściowo) w ww. okresie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić, za wyjątkiem potwierdzonych przez inspektora sytuacji, gdzie wpływ na obumarcie wysadzonego materiału będą miały inne przyczyny, niezależne od prawidłowego posadzenia i jakości materiału jak np. dewastacje czy kradzieże. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych prac osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Gwarancja powyższym obowiązuje także w stosunku do każdego wymienionego w ramach gwarancji materiału szkółkarskiego.
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z zapewnieniem przez Wykonawcę środków koniecznych do realizacji niniejszego zadania, a także w szczególności odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów.
6. Wykonawca zapewni właściwy transport materiału roślinnego, potrzebnego do realizacji zamówienia, sprzętu oraz materiałów na miejsce nasadzeń wskazane przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest usuwać i składować odpady na koszt własny.
8. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2017r. Dz. U. poz. 519 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.).

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazową prawidłowo wypisaną fakturą końcową, od dnia jej doręczenia wraz z dokumentami będącymi podstawą odbioru końcowego w tym bezusterkowym protokołem odbioru.


Termin wykonania: do dnia 30.11.2018r.
Warunki płatności: przelew.
Termin płatności faktury: do 30 dni.

Odpowiedź na zapytanie proszę przesłać do dnia 17 maja 2018r., do godz. 09.00.

W podanej cenie należy uwzględnić cenę za: materiał - drzewa, paliki, taśma, woda, siatka do zabezpieczenia drzew przed psami i żyłkami kosiarzy, transport drzew itp., a także osoby i sprzęt do realizacji zadania.

Postępowanie nie zakończy się wyborem Wykonawcy.

W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS tel.: 61 679 19 00

Zał.: 1 szt.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 rozeznanie cenowe„Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” - nasadzenia drzewa

zał. 1 do rozeznania [...].docx

92 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - cena netto, VAT i brutto (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość