Proceeding: „1. Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. „2. Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Anna Kuźnik
Gmina Miasto Mysłowice Division: Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej
Deadlines:
Posted : 13-04-2018 13:44:48
Placing offers: 16-04-2018 16:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Nr sprawy: ID.271.2. 16 .2018
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„1. Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
„2. Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres opisany w załącznikach do niniejszego zapytania.
Warunki płatności: przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą, wystawioną po zakończeniu zadania.
Termin płatności faktury: do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4)
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym).
1.2. Wypełniona karta ofertowa (zał. nr 1 do zaproszenia) wraz z ofertą cenową, w oparciu o „wycenę zadania” (załącznik nr 2), musi być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
1.3. Oferta powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia – wszystkie elementy , wymienione w załączniku nr 2.
2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
2.1. Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
2.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2018 r. o godz. 16:00.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że:
- złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia bądź zostanie złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do składania ofert wywoła pozostawienie jej bez rozpatrzenia,
- powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego wykonawcy i tym samym nie może być uznane przez wykonawców za ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów K.c., ze strony Zamawiającego, a jedynie zaproszeniem do zawarcie umowy w rozumieniu art. 71 K.c.
Najkorzystniejsza rozpatrzona oferta na podstawie kryterium cena 100%, będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.
Załączniki:
1/ Karta ofertowa (załącznik nr 1),
2/ Wycena zadania (załącznik nr 2),
3/ opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3),
4/ projekt umowy ( załącznik nr 4).

W sprawach merytorycznych – proszę o kontakt z p. Marcinem Ciepłym lub p. Eweliną Kubień (tel.: (32) 3171-238, (32) 3171-213.
W sprawach technicznych – proszę o kontakt z firmą OPEN NEXUS centrum wsparcia klienta, tel.: (61) 679-19-00.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 „1. Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. „2. Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. -

doc20180413093403.pd [...].pdf

karta ofertowa - zał [...].doc

wycena zadania zał n [...].xlsx

doc20180413093421.pd [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin płatności faktury - do 30 dni licząc od daty jej doręczenia , proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5

Send a message