Proceeding: Druki i dostawa naklejek samoprzylepnych

Deadlines:
Posted : 12-04-2018 14:32:28
Placing offers: 16-04-2018 23:59:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Nowy Dwór Mazowiecki, 12-04-2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn
„Druki i dostawa naklejek samoprzylepnych”.

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.
I. Nazwa i adres zamawiającego
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
NIP 531 10 00 938
II. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Druki i dostawa naklejek samoprzylepnych”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Druk naklejek samoprzylepnych papierowych o gramaturze 80 na woskowanym papierze w wersji nabłyszczonej. Naklejki okrągłe, na arkuszu nacinane po obrysie do rozmiaru o średnicy 50 mm. Nadruk w technice cyfrowej w kolorystyce CMYK, jednostronnie (4+0).

Dwa wzory naklejek po 300 szt. każdy, czyli łącznie wydruk 600 szt. zgodnie z załączonym projektem (plik w PDF).

IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: w terminie pożądanym do 20-04-2018 r. lub w maksymalnym terminie do 25-04-2018 r.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.
4. Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Marta Sotowicz.
VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana wraz z załącznikami w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro, do dnia 16 kwietnia 2018 roku.
3. Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.
6. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty
1. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.
Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:
Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

2. Ceną oferty będzie wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami ryczałtowymi w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, umowę o realizację zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany lub odwołania warunków postępowania;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.
3. Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy.


Z up. Burmistrza Miasta
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Dariusz Tabęcki

Delivery address

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Announcements

2018-04-17 16:03 Marta Sotowicz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
zadania pn: „Druki i dostawa naklejek samoprzylepnych”

Wybór oferty najkorz [...].doc

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Druki i dostawa naklejek samoprzylepnych Druk naklejek samoprzylepnych papierowych o gramaturze 80 na woskowanym papierze w wersji nabłyszczonej. Naklejki okrągłe, na arkuszu nacinane po obrysie do rozmiaru o średnicy 50 mm. Nadruk w technice cyfrowej w kolorystyce CMYK, jednostronnie (4+0). Dwa wzory naklejek po 300 szt. każdy, czyli łącznie wydruk 600 szt. zgodnie z załączonym projektem (plik w PDF).

LOGO2.pdf

LOGO3.pdf

600 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy pożądany - 20-04-2018 (0)
2 Termin dostawy maksymalny - 25-04-2018 (0)
3 Koszt dostawy - po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8

Send a message