Postępowanie: Wykonanie i montaż misy ściekowo- olejowej w torze nr 101 na stacji paliw Sekcji PRS 2 Kołobrzeg

Paweł Jankiewicz
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 07:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Termin wykonania w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,
Okres gwarancji: 24 miesiące,
Materiały na wykonanie misy olejowej zapewnia Zamawiający,
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia w całości lub w części od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto liczonego od całej wartości zamówienia,
2) niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto liczonego od całej wartości zamówienia - za każdy dzień zwłoki,
3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto liczonego od całej wartości zamówienia - za każdy dzień zwłoki,
1. Materiały odzyskane w czasie realizacji prac remontowych podlegają zwrotowi Zamawiającemu za protokołem zdawczo – odbiorczym lub utylizacji.
2. Materiały podlegające zwrotowi:
a) części stalowe,
3. Po zakończeniu prac, wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz utylizacji odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca we własnym zakresie utrzyma należyte oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. W czasie budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy: należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów p.poż., bhp, bezpieczeństwa osób trzecich, ochrony znajdujących się na terenie sieci i urządzeń oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną Zamawiającemu oraz osobom trzecim wskutek wykonywania przez siebie robót budowlanych za wyjątkiem przypadków , gdy szkoda powstała z winy Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców.
Pracownicy wykonujący proces spawania misy winni posiadać stosowne uprawnienia,
Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.
Koszty utylizacji odpadów leżą po stronie Wykonawcy
Realizacja zamówienia: Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 2, 78-100 Kołobrzeg

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Czarnieckiego 9
70-221 Szczecin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie i montaż misy ściekowo- olejowej Obmiar

Skan_20180307134253 [...].pdf

Skan_20180307134319 [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość