Postępowanie: Roboty budowlane w zakresie budowlanym

Ilona Rutkowska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
Terminy:
Składanie ofert: 16-03-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE


I ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót w zakresie budowlanym: dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej do wymagań ppoż. w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 2017 r. autorstwa ABM PROJEKT Usługi Projektowe mgr inż. arch. Adam Mądrzak

II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług związanych z wykonaniem robót w zakresie budowlanym: dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej do wymagań ppoż. w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 2017 r. autorstwa ABM PROJEKT Usługi Projektowe mgr inż. arch. Adam Mądrzak. Wykonanie zadania nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2018r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej, pisemnie lub drogą elektroniczną:
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
ul. Równa 18, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 853 30 33,
e-mail: info@zsht.swidnica.pl

V OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pani Ilona Rutkowska –Kierownik Gospodarczy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy, tel. 74/ 852 26 45 od pon. – pt. w godz. 8.00 – 14.00.

2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:
Kontakt z Zamawiającym:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, lub
- drogą elektroniczną - e-mail – info@zsht.swidnica.pl, lub
- pisemnie na adres: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica.

VI WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:
1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 3), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Co ważne, cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
 za pośrednictwem platformy zakupowej, lub
 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18, 58-100 Świdnica, sekretariat I piętro lub
 przesłać na adres: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
ul. Równa 18, 58-100 Świdnica lub
 przesłać faksem 74 858 21 30 lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zsht.swidnica.pl

Termin składania ofert ustala się do 16 marca 2018 r. do godziny 11.00.

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową-ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu dokumentacją projektową, przedmiarem robót, stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.


IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie zleconych prac.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem


Załączniki:
1. projekt budowlany,
2. projekt umowy,
3. oferta cenowa – wzór
4.przedmiar

Adres dostawy

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Kanonierska 3
58-100 Świdnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 wykonanie robót budowlanych w zakresie budowlanym VAT 23% 1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Oświadczenie - proszę potwierdzić

OŚWIADCZENIE (003).d [...].doc

(0)
2 Termin realizacji - 31.08.2018 r., proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki umowy - proszę zaakceptować

załącznik nr 2 - wzó [...].doc

(0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość