Proceeding: Roboty budowlane w zakresie budowlanym

Ilona Rutkowska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 02-03-2018 13:36:55
Placing offers: 16-03-2018 11:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE


I ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót w zakresie budowlanym: dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej do wymagań ppoż. w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 2017 r. autorstwa ABM PROJEKT Usługi Projektowe mgr inż. arch. Adam Mądrzak

II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług związanych z wykonaniem robót w zakresie budowlanym: dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej do wymagań ppoż. w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 2017 r. autorstwa ABM PROJEKT Usługi Projektowe mgr inż. arch. Adam Mądrzak. Wykonanie zadania nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2018r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej, pisemnie lub drogą elektroniczną:
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
ul. Równa 18, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 853 30 33,
e-mail: info@zsht.swidnica.pl

V OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pani Ilona Rutkowska –Kierownik Gospodarczy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy, tel. 74/ 852 26 45 od pon. – pt. w godz. 8.00 – 14.00.

2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:
Kontakt z Zamawiającym:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, lub
- drogą elektroniczną - e-mail – info@zsht.swidnica.pl, lub
- pisemnie na adres: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica.

VI WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:
1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 3), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Co ważne, cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
 za pośrednictwem platformy zakupowej, lub
 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18, 58-100 Świdnica, sekretariat I piętro lub
 przesłać na adres: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
ul. Równa 18, 58-100 Świdnica lub
 przesłać faksem 74 858 21 30 lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zsht.swidnica.pl

Termin składania ofert ustala się do 16 marca 2018 r. do godziny 11.00.

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową-ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu dokumentacją projektową, przedmiarem robót, stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.


IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie zleconych prac.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem


Załączniki:
1. projekt budowlany,
2. projekt umowy,
3. oferta cenowa – wzór
4.przedmiar

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 4 przedmiar - roboty w zakresie budowlanym budowlane.pdf pdf 50.44 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Proceeding
projekt budowlany - załącznik nr 1.rar rar 3134.48 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 61 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Proceeding
załącznik nr 3 - wzór oferty cenowej.docx docx 20.76 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Proceeding
OŚWIADCZENIE (003).doc doc 29 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Criterium
załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 61 2018-03-02 13:36:55 Ilona Rutkowska Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wykonanie robót budowlanych w zakresie budowlanym VAT 23% 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5246 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oświadczenie - proszę potwierdzić

OŚWIADCZENIE (003).d [...].doc

(0)
2 Termin realizacji - 31.08.2018 r., proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki umowy - proszę zaakceptować

załącznik nr 2 - wzó [...].doc

(0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 158

Send a message