Postępowanie: Wykonanie i dostawa kopert dowodowych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Oddział: DRG
Terminy:
Składanie ofert: 14-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostawa na koszt Wykonawcy 12.000 sztuk kopert dowodowych z nadrukiem dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Specyfikacja: wymiary: 253 mm x 177 mm, kolor biały, gramatura minimum 150g/m2, klapka zamykająca bez kleju (na krótszej krawędzi) po prawej stronie (patrząc od strony nadruku),
rozmieszczenie i wielość nadruku zgodnie ze wzorem - (wzór w załączeniu).
CPV 30199710-0 /Zadrukowane koperty/
2. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) termin wykonania: maksymalnie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia,
2) terminy i warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10:00, w formie elektronicznej, tj. w platformie zakupowej.
4. Załączniki do oferty (wymagane od Oferenta): poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
5. Osoba do kontaktu:
Marzena Kubera – Podinspektor w Referacie Administracji i Majątku, tel.: 044 732 77 73, e-mail: m.kubera@piotrkow.pl, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, III piętro,
pokój 305.

Adres dostawy

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Komunikaty

2018-02-15 09:07 Marzena Kubera W załączeniu "Zestawienie złożonych ofert".

Zestawienie złożonyc [...].pdf

2018-02-12 11:05 Marzena Kubera W załączeniu "Odpowiedzi na pytania Wykonawcy".

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Koperty dowodowe z nadrukiem Specyfikacja: wymiary: 253 mm x 177 mm, kolor biały, gramatura minimum 150g/m2, klapka zamykająca bez kleju (na krótszej krawędzi) po prawej stronie (patrząc od strony nadruku), rozmieszczenie i wielość nadruku zgodnie ze wzorem - (wzór w załączeniu).

Skan koperty.jpeg

12000 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin usługi 0% max 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Warunki płatności 0% Przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA 100% Waga 100 % (0)
4 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRSlub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 0% Proszę dołączyć scan do oferty (0)
5 Numer telefonu kontaktowego 0% Proszę o podanie numeru telefonu (0)
6 Adres e-mail, na który Zamawiający wyśle zamówienie kopert 0% Proszę podać adres e-mail (0)
7 Cena 0% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość