Postępowanie: Akcesoria do czyszczenia i konserwacji broni - szczoteczki

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 10:36:37
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10) Osoba do kontaktu Pan Wojciech Trzciński tel. kom. 533-75-66-35.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Szczoteczka mosiężna do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 9mm 100 szt. - (0)
2 Szczoteczka włosiana do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 9mm 100 szt. - (0)
3 Szczoteczka wełniana do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal.9mm 100 szt. - (0)
4 Szczoteczka mosiężna do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 7,62mm 100 szt. - (0)
5 Szczoteczka włosiana do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 7,62mm 100 szt. - (0)
6 Szczoteczka wełniana do czyszczenia przewodu lufy broni palnej z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 7,62mm 100 szt. - (0)
7 Szczoteczka mosiężna do czyszczenia przewodu lufy strzelby z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 12mm 100 szt. - (0)
8 Szczoteczka włosiana do czyszczenia przewodu lufy strzelby z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 12mm 100 szt. - (0)
9 Szczoteczka wełniana do czyszczenia przewodu lufy strzelby z nagwintowaną końcówką nakręcaną na wycior. kal. 12mm 100 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość