Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór odpadów i odpadów technologicznych przez okres 12 miesięcy

Iwona Pawlak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 29-11-2017 11:18:51
Placing offers : 08-12-2017 11:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu jw.
Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 418.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych.
Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).
Wymagania Zamawiającego :
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%.
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym każdy z załączników musi być wypełniony w całości.
• Wadium (dotyczy odpadów technologicznych zał. Nr 1A))
1. Zasady wniesienia wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.
2) Wadium dla zamówienia wynosi : 5.000,00 zł.
i powinno być wniesione najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 11.00
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach :
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego :

Bank Millennium S.A. O / Toruń Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750

Skan dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy przesłać elektroniczne poprzez platformę zakupową Open Nexus, składając ofertę.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

• W oknie cena w platformie zakupowej Open Nexus należy wpisać całkowitą wartość zamówienia z załącznika 1A lub 1B , a nie cenę jednostkową i dołączyć skan zał. nr 1A i 1B.
• Do oferty cenowej proszę dołączyć decyzję w zakresie zagospodarowania odpadami wydaną na podstawie art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 z późniejszymi zmianami - skan).
• Podana cena usługi musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów odbioru i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
• Termin wykonania usługi zgodnie z zapisami w umowie.
• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
• Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu, umowie oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów - Iwona Pawlak
• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
• Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.


Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt Umowy
3. Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje projekt umowy załączony do zaproszenia
4. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w zał. nr 4
5. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
7. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1A.xls xls 25.5 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik 1B.xls xls 28 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik Nr 1.doc doc 40.5 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik nr 2 A.doc doc 213.5 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik Nr 2.doc doc 213 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik Nr 3.doc doc 27 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik Nr 4.doc doc 28 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
Załącznik Nr 5.doc doc 32.5 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order
WYTYCZNE, POLITYKA.doc doc 270 2017-11-29 11:18:51 Subject of the order

Announcements

2017-12-05 12:07 Iwona Pawlak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z błędem technicznym , uniemożliwiającym Wykonawcy złożenie oferty częściowej, postępowanie zostało anulowane. Informację o nowym postępowaniu o tych samych warunkach otrzymali Państwo na e-mail.
2017-12-05 08:11 Agnieszka Jasińska Have edited the following elements of transactions: description of the item no. %numer% 1

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór odpadów i odpadów technologicznych przez okres 12 miesięcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach

Załącznik 1A.xls

Załącznik 1B.xls

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik nr 2 A.doc

Załącznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 3.doc

Załącznik Nr 4.doc

Załącznik Nr 5.doc

WYTYCZNE, POLITYKA.d [...].doc

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin odbioru - 2 dni od dnia zlecenia proszę potwierdzić (0)
2 Koszt odbioru - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 365