Postępowanie: Dostawa oraz przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Małgorzata Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 03-11-2017 11:08:58
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, a następnie zamieszczona na platformie internetowej Open Nexus. Jeżeli Wykonawca nie zamieści skanu oferty na ww. platformie Zamawiający odrzuca ofertę.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2;
2) pełnomocnictwa do podpisania oferty i zawarcia Umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łodzi

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Zadanie nr 1: Przegląd i konserwacja na terenie Sekcji Przewozów Pasażerskich Łódź Kaliska - 76 szt. (0)
2 Zadnie nr 2: Przegląd i konserwacja na terenie Sekcji naprawi i utrzymania taboru w Częstochowie - 139 szt. (0)
3 Zadnie nr 3: Dostawa gaśnic proszkowych - 26 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji