Proceeding: 2021/BZP 00010707/15/P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę kompensatora mocy biernej w bud. WKU Mielec

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 22-07-2021 08:32:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:05:00
Procedure: Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono warunki udziału w postępowaniu oraz pozostałą dokumentację. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania wniosku dla Wykonawcy.

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 48.25 2021-07-22 08:32:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 1276.99 2021-08-03 14:48:45 Public message

Announcements

2021-08-03 14:48 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 176