Proceeding: Wynajem kabiny WC na potrzeby AWL we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 21-07-2021 09:40:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wynajem kabiny WC na potrzeby zabezpieczenia bazy sanitarnej   w AWL  z siedzibą mieszczącą się przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia ::

- Zabezpieczenie kabiny sanitarnej z umywalką wraz dostawą, ustawieniem i serwisem 1 raz co 2 tygodnie we wskazanym miejscu i zwrotnym odbiorem  w ilości 1 szt (miejsce ustawienia  na terenie AWL przy ul Czajkowskiego109  -będzie wskazane przy ustawianiu)

              Dostawa i ustawienie Kabiny w  dniu 29.07.2021  w godzinach 8.00-14.00 (w dni robocze)

              Odbiór w dniu 30.09.2021  w godzinach 8.00-14.00    ( łącznie 64 dni - z uwagi na potencjalną możliwość skrócenia  

                                   docelowego wynajmu proszę w ofercie podać cenę za dobę wynajmu  kabiny w określonym standardzie.

             Zabezpieczenie  serwisu kabiny w ilości :  serwis/ co 2 tygodnie . W okresie 64 dni są to 4 usługi serwisowe i 1 końcowa                                            (łącznie 5  razy) Z uwagi na potencjalną możliwość skrócenia  docelowego wynajmu proszę w ofercie podać                                             cenę  za   usługę    serwisową   kabiny .

UWAGA:

W ofercie podać łączną kwotę za wynajem i obsługę ( przyjąć do oferty  64 dni wynajmu 1 kabiny i 5 usług serwisowych), 

z uwzględnieniem kosztów dodatkowych (jeżeli występują) )

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: wg opisu

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


KLAUZULA INFORMACYJNA  

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała TadeuszaKościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1.      Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danychnadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można sięskontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwempoczty na adres Akademii; 

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacjiprocedur związanych z realizacją zamówień i konkursów, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro; 

3.     Pani/Panadane mogą byćprzekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

4.      Pani/Pana danebędą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisypowszechnie obowiązującego prawa. 

5.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6.      Posiada Pani/Pan- prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych;- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7.     Nieprzysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;-  prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-  prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania w związku z art. 21 ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych. 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wynajem kabiny WC z serwisem Pozycja wymagana przy składaniu ofert. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Terminy realizacji - Terminy określony w opisie (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 194